Google Classroom

ถ้าพูดถึง Google Classroom  ที่มีการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ปัญหาที่พบในการเรียนการสอน คือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต และเครื่องมือ คือคอมพิวเตอร์และมือถือของนักเรียน ที่มีข้อจำกัด ทำให้ได้ผลไม่เต็มที่ แต่ถามว่า ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับ

2 Replies to “Google Classroom”

Leave a Reply to arrense Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *